References :

  • Prag – Eitihasik kala vithikanche bhandar – Bhimbetka (Collection of Pre-historic Art Galleries – Bhimbetka) – Dr. V. S. Wakankar; Navneet Marathi Digest December 1974; (Pages 43 – 56)
  • Padmashri Vishnu Shridhar Wakankar – Vyakti ani Yogadan; Ed. Virendra Mishra. Translation Pramod Joglekar; Bharatiya Itihas Sankalan Samiti, Maharashtra publication 2002.
  • Madhya Pradesh ki Dharohar – Bhimbetka – World Heritage Site; Dr. Narayan Vyas; R. K. Publishing House, New Delhi; 2nd edition 2005.
  • Drshta Kalasadhak; Udayan Indulkar, Hindi translation Alka Risbud; Sanskar Bharati Agra. 2003.
All Rights Reserved